پشت تمام ابرها
هیچ خورشیدی نبود
و ما در تاریکی
دعای باران می خواندیم

اکولالیا | #افشین_خماند