پرچم آزادیست
پیراهن من
بر بند رخت
سبک و رها
از اسارت تن

اکولالیا | #عباس_کیارستمی