زمان خداحافظی می رسد
وقتی که باغچه ها تاریک می شوند
و باد از برابر می گذرد
وقتی که زمین صدا می کند
درها بسته می شود
وقتی که شب هر گرهی را در درونش باز می کند
زمان خداحافظی وقتی می رسد
که درختها صاحب روح می شوند
انگار که همه چیز روی آنها جوانه می زند

زمان خداحافظی زمانی ست که در عمق آینه ها
چهره ی من غریبه است و دور
و زندگی ی من از من جدا می شود.

اکولالیا | #سوفیا_اندروسن
ترجمه از #سهراب_رحیمی