روزهایی که
سودای عشق
در سر داشتم
عادت به نوشتن شعر
نداشتم

با این حال
زیباترین شعرم را
روزی نوشتم
که عاشق اش بودم


از این رو
شعرم را
اولین بار
برای او خواهم خواند

اکولالیا | #اورهان_ولی
ترجمه از #سیامک_تقی_زاده