خورشید
پرچید
بساط شبنم را
لحظه‌ای پس از طلوع

اکولالیا | #عباس_کیارستمی