شراب نمی نوشیم
که ما تهیدستان مستیم
مستِ مست از دردهایمان

اکولالیا | #مظفر_النواب
ترجمه از #سعید_هلیچی