اگر توانسته باشم در قلب یک انسان
پنجره جدیدی را به سوی او باز کرده باشم
زندگانی من پوچ نبوده است

زندگانی تنها چیزی است که اهمیت دارد
نه شادمانی و نه رنج و نه غم یا شادی

تنفر همانقدر خوب است که عشق
و دشمن همانقدر خوب است که دوست

برای خودت زندگی کن
زندگانی را به آن سان که خود می‌خواهی زندگی کن
و از این رهگذر است که تو
وفادارترین دوست انسان خواهی بود


من هر روز تغییر می‌کنم
و در هشتاد سالگی هم ، همچنان تجربه می‌آموزم و تغییر می‌کنم
کارهایی را که به انجام رسانده‌ام
دیگر به من ربطی ندارد ، دیگر گذ‌شته است
من برای زندگی هنوز نقدینه‌های بسیاری در اختیار دارم

اکولالیا | #جبران_خلیل_جبران