اعتراف میکنم
من واهمه داشتم
نه تنها از عشق،
بلکه از عاشق او شدن
که او رازی اغواکننده بود،
و در اعماق خویش آبستن اسراری بود که بر همگان فهم ناشدنی بود
و من از ناکام ماندن به سان کسان دیگر واهمه داشتم

او اقیانوس بود و من پسرکی که عاشق موج ها بود ولی از شنا کردن می هراسید

اکولالیا | #کریستوفر_پویندکستر
ترجمه از #مهسان_احمدپور