آدم ها می گذرند
آدم ها از چشم هایم می گذرند
و سایه ی یکایکشان
بر اعماق قلبم می افتد
مگر می شود
از این همه آدم
یکی تو نباشی
لابد من نمی شناسمت

وگرنه بعضی از این چشم ها
این گونه که می درخشند
می توانند چشم های تو باشند

اکولالیا | #رسول_یونان