نگران نباش شیرین‌ترین زنان
تا در شعر من… در واژه هایم زندگی می‌کنی
شاید پیر ماه و سال شوی
اما در اشعارم همچنان جوان خواهی ماند

اکولالیا | #نزار_قبانی
ترجمه از #احمد_پوری
عشق با صدای بلند / انتشارات نگاه


نگران نباش شیرین ترینم
تو در شعر من و کلمات من هم هستی
تو ممکن است با گذشت سال ها مسن شوی
اما در صفحه هایی که نوشته ام
همیشه جوان خواهی ماند

اکولالیا | #نزار_قبانی
ترجمه از #عباس_پژمان