اگر یک نفر
هر آنچه که
از درونش برمی آید را بنویسد
بی شک از درون او
کسی رفته است

اکولالیا | #ایلهان_برک
ترجمه از #سیامک_تقی_زاده