شوق پرتاب شدن به آسمان 
روی
ریلهای  رنگی و صدادار 
را
دوست دارم ! 
و
آن حس سرمای شدید، 
هنگامی
که دهانم را باز میکنم ! 
رهایی
را دوست دارم!  
آن
هنگام که به ارتفاع یک پل ، 
بالا
میروم‌! 
میان
بازوانم 
و
آسمان را میان بازوانم، 
در
آغوش میکشم! 

our telegram
تلگرام اکولالیا

اشعار منتخبِ روزانه را در کانال ما بخوانید

آن هنگام ، 
وعشق
من 
با
پاهای برهنه 
روی
برف راه می رود!