و آنی را که دوست داری
نصف دیگر تو نیست
این تویی اما جایی دگر

اکولالیا | #جبران_خلیل_جبران
ترجمه از #سعید_هلیچی