چه آرزوی دل انگیزی ست
نوشتن افسان های عاشقانه
بر پوست تنت
و خواندن آن
برای تو
چه آرزوی شورانگیزی ست!


تملّک قیمتی ترین کتاب خطی جهان
ورق زدنش،
دست به آن کشیدن،
و همین نوازش ساده
که زیر نگاهم لبخند بزنی…
چه افسانه قشنگی
به تنت می نویسم
یگانه من!
چه قشنگ به تنت افسانه می خوانم!

اکولالیا | #عباس_معروفی