برکفه‌ی ترازویی
نشسته‌ام
بی‌وزن،
چه هیاهویی است
در اطراف!

اکولالیا | #عباس_کیارستمی