من هر آنجایم که که درد آنجاست
زیرا که من
بر هر دانه ی اشک مصلوب شده ام


اکولالیا | #ولادیمیر_مایاکوفسکی