برخی وقت ها ما آدم هایی را دوست داریم كه
دوستمان نمی دارند
همان گونه كه آدم هایی نیز یافت می شوند كه
دوستمان دارند ، اما ما دوستشان نداریم
به آنانی كه دوست نداریم اتفاقی در خیابان بر می خوریم و
همواره بر می خوریم
اما آنانی را كه دوست می داریم
همواره گم می كنیم و
هرگز اتفاقی در خیابان به آنان بر نمی خوریم

اکولالیا | #شل_سیلور_استاین