رو به رو را نگاه كردم
میان جماعت تو را دیدم
میان سنبله‌ها
زیر تك درختی تو را دیدم
در انتهای هر سفر
در عمق هر عذاب
در انتهای هر خنده
سر برآورده از آتش و آب
تابستان و زمستان ، تو را دیدم
در خانه
در رویا
در آغوشم تو را دیدم
تركت نخواهم كرد

اکولالیا | #پل_الوار