از دل و ديده، گرامی‌تر هم
آيا هست ؟
دست
آری، ز دل و ديده گرامی‌تر
دست
زين همه گوهر پيدا و نهان در تن و جان
بی‌گمان دست گران‌قدرتر است
هر چه حاصل كنی از دنيا
دست‌آورد است
هر چه اسباب جهان باشد، در روی زمين
دست دارد همه را زير نگين
سلطنت را كه شنيده ست چنين ؟
شرف دست همين بس كه نوشتن با اوست
خوش‌ترين مايه دل‌بستگي من با اوست
در فروبسته‌ترين دشواری
در گران‌بارترين نوميدی
بارها بر سرخود، بانگ زدم
– هيچت ار نيست مخور خون جگر
دست كه هست
بيستون را ياد آر
دست‌هايت را بسپار به كار

كوه را چون پر كاه از سر راهت بردار
وه چه نيروی شگفت‌انگيزي است
دست‌هايی كه به هم پيوسته است
به يقين، هر كه به هر جای، درآيد از پاي
دست‌هايش بسته است
دست در دست كسی
يعنی پيوند دو جان
دست در دست كسی
يعنی: پيمان دو عشق
دست در دست كسی داری اگر
دانی، دست
چه سخن‌ها كه بيان می‌كند از دوست به دوست
لحظه‌ای چند كه از دست طبيب
گرمی مهر به پيشانی بيمار رسد
نوش‌داروی شفابخش‌تر از داروی اوست
چون به رقص آيی و سرمست برافشاني دستٰ
پرچم شادی و شوق است كه افراشته‌ای
لشكر غم خورد از پرچم دست تو شكست
دست، گنجينه مهر و هنر است
خواه بر پرده ساز
خواه در گردن دوست
خواه بر چهره نقش
خواه بر دنده چرخ
خواه بر دسته داس
خواه در ياري نابينايی
خواه در ساختن فردايی
آنچه آتش به دلم مي‌زند اينك هر دم
سرنوشت بشرست
داده با تلخی غم‌های دگر دست به هم
بار اين درد و دريغ است كه ما
تيرهامان به هدف نيك رسيده است، ولی
دست‌هامان، نرسيده است به هم

اکولالیا | #فریدون_مشیری