حالا پیاده رو
خالی ست
نیمکت آشنای پارک
خالی ست
حال آنکه ، تمام شوری که عمری داشتم
رد پاهایی بارانی بود.

اکولالیا | #ران_ویلیس
ترجمه از #فائزه_پورپیغمبر