من هر آنجایم که که درد آنجاست
زیرا که من
بر هر دانه ی اشک مصلوب شده ام

اکولالیا | #ولادیمیر_مایاکوفسکی