آنقدر در دلم هستی
که حتی دیگر
به ذهنم هم نمی رسی

اکولالیا | #جمال_ثریا