خارها
خوار نیستند
شاخه‌های خشک
چوبه‌‌های دار نیستند
میوه‌های کالِ کرم خورده نیز
روی شاخه بار نیستند
پیش از آنکه برگ‌های زرد را
زیر پای خویش
سرزنش کنی
خش‌خشی به گوش می‌رسد
برگ‌های بی‌گناه

با زبان ساده اعتراف می‌کنند
خشکی درخت
از کدام ریشه آب می‌خورد!

اکولالیا | #قیصر_امین_پور
کتاب مجموعه شعر های قیصر امین‌پور صفحه ۳۲۳-آینه‌های ناگهان
ارسال کننده سالار یزدانی