اگه‌ می‌خوای‌ زنم‌ بشی‌
بایس‌ این‌ کارا رُ بکنی‌
بایس‌ یاد بگیری‌ چه‌جوری‌ خوراک‌ مرغ‌ خوشمزه‌ بپزی‌،
سوراخای‌ جورابام‌ بدوزی‌،
کاری‌ نکنی‌ عصبانی‌ بشم‌،
یه‌ راه‌ واسه‌ خاروندن‌ پشتم‌ پیدا کنی‌،
کفشام‌ همیشه‌ تمیز برّاق‌ نگه‌ داری‌،
وقتی‌ خوابم‌ برگای‌ رو چمن‌ با چنگک‌ برداری‌،
وقتی‌ برف‌ میاد بلن‌شی‌ سر راهم‌ پارو کنی‌،
وقتی حرف‌ می‌زنم‌ جیکت‌ درنیاد،
وقتی‌…
هی‌!
کجا داری‌ درمیری‌؟

اکولالیا | #شل_سیلور_استاین