حسنک قریب هفت سال بر دار بماند چنانکه
تاریخ بیهقی / بخش حسنک وزیر

حسنک وزیر نیستم؛
امّا سال هاست
که بر دارم آویخته اند
در برزخی،
میان آغاز و انجام
دریاچه ای بودم ،
که تیغ آفتاب
آبی مرا به ملال مرداب، بَدل کرد.


اینک آویخته بر تشویشم
و امنیت من ؛
دستخوش توفانی است
که یادهای نح نمای مرا
به بازی می گیرد .

و اشک هایی که؛
اندوهم را تقطیع می کنند؛
در فاصله ی دو زمان
در حاشیه ی دو خاک

اکولالیا | #پیرایه_یغمایی