بروم کمی سنگ بیاورم
و در اتاقم بگذارم
کمی واقعیت
میان این همه هیاهو.

اکولالیا | #گئورک_امین
مترجمه از #واهه_آرمن