بر کاغذ براق قصری باشکوه نقاشی کردی.
خانه ام آنجا نبود،دَرَش را نیافتم…
بر کاغذ کاهی خانه ای گرم نقاشی کردی.
خاطره ام آن جا بود،

در را باز کردم و
بی صدا وارد شدم…

اکولالیا | #نونا_بغوسیان
مترجمه از #واهه_آرمن