انسان‌هایی بودیم
که به پاک کردن
عادت داشتیم

ابتدا اشک‌هایی مان را
پاک کردیم
سپس یکدیگر را


اکولالیا | #ایلهان_برک
ترجمه از #سیامک_تقی_زاده