چشمانت شعله‌ورند
از شرابی سرخ
چگونه بنشانم این شعله‌ها را ؟
تنها با نوشیدن از هر دو چشم
به بوسه
یکی پس از دیگری
آن‌گاه دوباره آن‌ها را پر می‌کنی

our telegram
تلگرام اکولالیا

اشعار منتخبِ روزانه را در کانال ما بخوانید

از شراب زرد
که بیش از همه دوست می‌دارم

اکولالیا | #گونار_اکلوف
ترجمه از #محسن_عمادی