چشمانت شعله‌ورند
از شرابی سرخ
چگونه بنشانم این شعله‌ها را ؟
تنها با نوشیدن از هر دو چشم
به بوسه
یکی پس از دیگری
آن‌گاه دوباره آن‌ها را پر می‌کنی

از شراب زرد
که بیش از همه دوست می‌دارم

اکولالیا | #گونار_اکلوف
ترجمه از #محسن_عمادی