تازه بهاری که پر از بوی توست
خنده ی گلها ز  بر  و  روی توست
عطر هوا معجزه ی موی توست
قاتل من خنجر ابروی توست

اکولالیا | #ابوالفضل_زارعی