تو را دوست می دارم
به سان کودکی
که آغوشِ گشوده ی مادر را
شمع بی شعله ای که جرقّه را
نرگسی که آینه ی بی زنگارِ چشمه را

our telegram
تلگرام اکولالیا

اشعار منتخبِ روزانه را در کانال ما بخوانید

تو را دوست می دارم
به سان تندیس میدانی بزرگ
که نشستن گنجشک کودچکی را بر شانه اش
و محکومی
که پیده ی انجام را

تو را دوست می دارم
به سان کارگری
که استوای روز را
تا در سایه ی دیوار دست سازّ خویش
قیلوله کند