کاش
به جای آمدن
می­ رفتم
و به جای رفتن
می­ آمدم
هر اتفاق
با اتفاق دیگر
جابجا می شد
آنقدر جا به جا
که دست آخر
آنکه می­ رفت
من بودم
آنکه می­ ماند
تو بودی

اکولالیا | #آرزو_نوری