خشونت نمادین حاصل موافقت میان ساختارهای تشکیل دهندۀ عادت وارۀ تحت سلطه ها با ساختار رابطۀ سلطه ای‌ست که به این (تحت سلطه) ها اعمال می شود: تحت سلطه سلطه گر را از طریق مقولاتی مشاهده و درک می کند که رابطۀ سلطه آنها را تولید کرده است، و، به همین دلیل هم، (مقولات مذکور) با منافع سلطه گر منطبق اند.

our telegram
تلگرام اکولالیا

اشعار منتخبِ روزانه را در کانال ما بخوانید

پی یر بوردیو، «نظریۀ کنش»، ترجمه مرتضی مردیها