تنگ که می شود
دلم
به خودم می بالم
مثل سربازی که
به زخم هایش

اکولالیا | #افشین_خماند