زیر پلکهایم آتش هست
و در چشم‌هایم غبار ابدیت
به آرامی روی مرزهای نور و تاریکی قدم می‌زنم
من از گرگ و میش متنفرم

یا نور
یا فقط نور

اکولالیا | #نونا_بغوسیان
مترجمه از #واهه_آرمن