صبح است! ساقیا! قدحى پُر شراب کن
دور فلک درنگ ندارد، شتاب کن

زان پیشتر که عالم فانى شود خراب
ما را ز جام باده ی گلگون خراب کن

خورشید مى، ز مشرق ساغر طلوع کرد
گر برگ عیش می‌طلبى، ترکِ خواب کن

روزى که چرخ از گِل ما کوزه‌ها کند
زنهار! کاسه ی سر ما پر شراب کن

ما مرد زهد و توبه و طامات نیستیم
با ما به جام باده ی صافى خطاب کن

کار صواب باده پرستی ست حافظا
برخیز و عزم جزم به کار صواب کن

اکولالیا | #حافظ_شیرازی