چیزی نگو پدر
کسی نپرسیده
سرچشمه زولا کجاست
یا آنسوی گردنه
چه برفی مانده؟
سیگارهای بهمن‌ات را بکش
و بی‌حرف پیش
نگاهم کن

دختری که فرو رفته در خود
از گردنه قوشچی سرازیر می‌شود
رخت‌اش سفید است و
بخت‌اش سیاه
اکولالیا | #آرزو_نوری