وقتی دریا هست و اسب‌ها
که سینماوار گشت می‌زنند
اما در آغوشِ تو بس زیباتر است
وقتی دریا هست و اسب‌ها

وقتی عقل دیگر حق ندارد
و چشم‌هامان بایکدیگر منقلب‌شدن بازی می‌کنند
و دیگر معلوم نیست ارباب کیست
وقتی عقل دیگر حق ندارد

وقتی پایانِ جهان را از دست می‌دهیم
و ابدیت را می‌فروشیم
به ازای این ثانیه‌ی ابدی
وقتی پایانِ جهان را از دست می‌دهیم

our telegram
عضو کانال تلگرام اکولالیا شوید

و اشعار منتخب روزانه را بخوانید


وقتی شیطان رنگ‌باختنِ ما را می‌بیند
وقتی دیگر وسیله‌ای نیست
تا بازشدنِ غنچه‌ی عشق را ترسیم کنیم

وقتی ماشین به راه افتاده
و دیگر نمی‌دانیم کجاییم
و منتظریم بینیم چه پیش خواهد آمد
دوست‌ات دارم

اکولالیا | #لئو_فره