وقتی دریا هست و اسب‌ها
که سینماوار گشت می‌زنند
اما در آغوشِ تو بس زیباتر است
وقتی دریا هست و اسب‌ها

وقتی عقل دیگر حق ندارد
و چشم‌هامان بایکدیگر منقلب‌شدن بازی می‌کنند
و دیگر معلوم نیست ارباب کیست
وقتی عقل دیگر حق ندارد

وقتی پایانِ جهان را از دست می‌دهیم
و ابدیت را می‌فروشیم
به ازای این ثانیه‌ی ابدی
وقتی پایانِ جهان را از دست می‌دهیم

our telegram
تلگرام اکولالیا

اشعار منتخبِ روزانه را در کانال ما بخوانید


وقتی شیطان رنگ‌باختنِ ما را می‌بیند
وقتی دیگر وسیله‌ای نیست
تا بازشدنِ غنچه‌ی عشق را ترسیم کنیم

وقتی ماشین به راه افتاده
و دیگر نمی‌دانیم کجاییم
و منتظریم بینیم چه پیش خواهد آمد
دوست‌ات دارم

اکولالیا | #لئو_فره