سخت بود
فراموش کردن کسی
که با او
همه چیز و همه کس را
فراموش می‌کردم


اکولالیا | #ایلهان_برک
ترجمه از #سیامک_تقی_زاده