نشانی خانه خویش را گم كرده‌ایم
لطف بنفشه را می‌دانیم
اما دیگر بنفشه را هم نگاه نمی‌كنیم
ما نمی‌دانیم
شاید در كنار بنفشه
دشنه‌ای را به خاك سپرده باشند
باید گریست
باید خاموش و تار
به پایان هفته خیره شد
شاید باران
ما
من و تو
چتر را در یك روز بارانی

our telegram
عضو کانال تلگرام اکولالیا شوید

و اشعار منتخب روزانه را بخوانید

در یك مغازه كه به تماشای
گلهای مصنوعی
رفته بودیم
گم كردیم

اکولالیا | #احمدرضا_احمدی