تقصیر تو نیست
هرچه هست زیر سر پاییز است
که به نسیمی عقل را می‌رباید
تا دل
بی اگر و امایی
تنگ تو شود

اکولالیا | #آ.کلوناریس
ترجمه از #احمد_پوری