هربار که
هوای رفتن به سرم می زند
می روم
در گوشه ای
تنها می نشینم

تا این سودا
از خیالم
بگذرد


می دانم
اگر بروم
هرگز به اینجا
بازنخواهم گشت

اکولالیا | #جمال_ثریا
ترجمه از #سیامک_تقی_زاده
از سایت خانه شاعران جهان