هربار که
هوای رفتن به سرم می زند
می روم
در گوشه ای
تنها می نشینم

تا این سودا
از خیالم
بگذرد

our telegram
عضو کانال تلگرام اکولالیا شوید

و اشعار منتخب روزانه را بخوانید


می دانم
اگر بروم
هرگز به اینجا
بازنخواهم گشت

اکولالیا | #جمال_ثریا
ترجمه از #سیامک_تقی_زاده
از سایت خانه شاعران جهان