درون برق چشمانت غم و درد آشیان دارند
و  رنجی سخت مرگ آور به روی جان تو بار است
خیابانها و میدانها خبر از درد تو دارند
و هر کس که تو را بیند بگوید کودک کار است

اکولالیا | #ابوالفضل_زارعی