و در پایان خواهم گفت: 
بدرود دوستی بی عهد 
و شیفته وار 
بالاترین پایه دیوانگی را می پیمایم 
چگونه مهر ورزیدی؟ 
تو از بین بردی و به فنا دادی 
اهمیتی ندارد 
چگونه مهر ورزیدی؟ 
تو از بین بردی 
بی محابا 
لغزشی سنگدلانه…آه  
نه 
تو را بخشیدم 

our telegram
عضو کانال تلگرام اکولالیا شوید

و اشعار منتخب روزانه را بخوانید

جسد زنده
که سرگردان
جهان را در پرتوی سفیدی می بیند.
اگر چه قالب ام تهی گشت
و ذهن ام هنوز کارهای کوچک را انجام می دهد
گرچه دستانم به لرزه افتادند
و صداها و بوها
گله وار و کژدار
خارج شدند.