از وقتی که دوستم مرا ترک کرده است
کاری ندارم به جز راه رفتن
راه می روم تا فراموش کنم
راه می روم
می گریزم
دور می شوم
دوست ام دیگر برنمی گردد

اما من حالا
دونده ی دوی استقامت شده ام

اکولالیا | #شل_سیلور_استاین