صبح تو را در فروشگاه دیدم
هلو و زردآلو سوا می‌كردی
گفتی برای یك مهمان است.
تمام روز
در انتظار زنگ تلفن بودم

اکولالیا | #گئورک_امین
برگردان #واهه_آرمن