اما برای شادمانی
سیاره‌ی ما
چندان آماده نیست
خوشی را باید
از چنگ روزهای آینده
بیرون کشید
در این زندگی
مردن
دشوار نیست
ساختن زندگی
بسیار دشوار است

اکولالیا | #ولادیمیر_مایاکوفسکی
ترجمه از #محمد_مختاری