آدم ها هرگز كسانى را كه دوست دارند
فراموش نمى كنند
فقط عادت مى كنند
كه ديگر كنارشان نباشند