دستهای تو 
چند
سال دارند!؟
درختانی
در هم تنیده! 
موهایم
را  که نوازش کنی،
بهار
میرسد!
عطر
بیدار شدن ریشهها، 
زمزمه
زمین،
پاییز
را میخکوب میکند!
در
میان خشکی انگشتانت 
نسیم
بهار میرقصد،

و من
گردن
سبزم را خم میکنم،
تا
انحنای دستانت
هرچه
عمیقتر،
پوست
گرم مرا
لمس
کند!