در سرزمین‌ من‌
روزنامه‌ لال‌ به‌ دنیا می‌آید
رادیو کر
و تلویزیون‌ کور
و کسانی‌ که‌ طالب‌ سالم‌ زاده‌ شدن‌ این‌ همه‌ باشند را
لال‌ می‌کنند و می‌کشند
کر می‌کنند و می‌کشند
کور می‌کنند و می‌کشند
در سرزمین‌ من
آه‌ سرزمین‌ من‌

اکولالیا | #شیرکو_بیکس